欢迎访问保山生活网!

保山生活网

您现在的位置是:保山生活网 > 文化 >

文化

国学经典《三字经》全文拼音版

发布时间:2021-08-26文化评论
【导语】《三字经》是中国的传统启蒙教程,在中国古时候经典当中《三字经》是最浅显易懂的读本之一。下面是智学网推荐的国学经典《三字经》全文拼音版。欢迎阅读参考!国学经

八 百 载 , 最 长 久。

xiáng xùn gǔ míng jù dòu

泌 七 岁 , 能 赋 棋。

duì dà tíng kuí duō shì

号 三 皇 , 居 上 世。

彼 女 子 , 且 聪 敏。

yán sòng xīng shòu zhōu shàn

ruò liáng hào bā shí èr

fù zǐ qīn fū fù shùn

彼 颖 悟 , 人 称 奇。

性 相 近 , 习 相 远。

zhōu wén wǔ chēng sān wáng

文 中 子 , 及 老 庄。

liáng táng jìn jí hàn zhōu

自 子 孙 , 至 玄 曾

yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng

此 四 时 , 运 不 穷。

此 五 常 , 不 容 紊。

始 春 秋 , 终 战 国。

二 十 传 , 三 百 载。

xià yǒu yǔ shāng yǒu tāng

详 训 诂 , 明 句 读。

周 辙 东 , 王 纲 坠。

【导语】《三字经》是中国的传统启蒙教程,在中国古时候经典当中《三字经》是最浅显易懂的读本之一。下面是智学网推荐的国学经典《三字经》全文拼音版。欢迎阅读参考!sì bǎi nián zhōng yú xiàn

zhì xuān tǒng nǎi dà tóng

cǐ liù chù rén suǒ sì

稻 粱 菽 , 麦 黍 稷。

朝 于 斯 , 夕 于 斯。

shí bā chuán nán běi hùn

曰 仁 义 , 礼 智 信。

bǐ bú jiào zì qín kǔ

蔡 文 姬 , 能 辨 琴。

míng tài zǔ jiǔ qīn shī

bǐ suī yòu shēn yǐ shì

融 四 岁 , 能 让 梨。

yuē rén yì lǐ zhì xìn

中 不 偏 , 庸 不 易。

jiào bù yán shī zhī duò

迨 至 隋 , 一 土 宇。

此 四 方 , 应 乎 中。

zhōu zhé dōng wáng gāng zhuì

彼 既 成 , 众 称 异。

gāo zēng zǔ fù ér shēn

教 不 严 , 师 之 惰。

ěr nán zǐ dāng zì jǐng

jǔ shén tóng zuò zhèng zì

讲 道 德 , 说 仁 义。

幼 不 学 , 老 何 为。

尔 幼 学 , 当 效 之。

至 元 兴 , 金 绪 歇。

lún yǔ zhě èr shí h3iān

xī zhòng ní shī xiàng tuó

sān guāng zhě rì yuè xīng

口 而 诵 , 心 而 维。

bǐ wú shū qiě zhī miǎn

bǎi ér qiān qiān ér wàn

ěr yòu xué dāng xiào zhī

gāo zǔ xīng hàn yè jiàn

sū lǎo quán èr shí qī

yáng míng shēng xiǎn fù mǔ

父 子 亲 , 夫 妇 顺。

首 孝 弟 , 次 见 闻。

父 子 恩 , 夫 妇 从。

扬 名 声 , 显 父 母。

hào sān huáng jū shàng shì

yuē guó fēng yuē yǎ sòng

大 小 戴 , 注 礼 记。

shǒu xiào tì cì jiàn wén

周 文 武 , 称 三 王。

唐 有 虞 , 号 二 帝。

rú fù xīn rú guà jiǎo

chú suí luàn chuàng guó jī

三 才 者 , 天 地 人。

sān cái zhě tiān dì rén

彼 既 仕 , 学 且 勤。

三 纲 者 , 君 臣 义。

此 十 义 , 人 所 同。

cǐ sì fāng yìng hū zhōng

乃 九 族 , 人 之 伦。

jīng zǐ tōng dú zhū shǐ

曰 南 北 , 曰 西 东。

北 元 魏 , 分 东 西。

chuán jiàn wén fāng sì sì

莹 八 岁 , 能 咏 诗。

qún dì zǐ jì shàn yán

人 之 初 , 性 本 善。

fán xùn méng xū jiǎng jiū

guāng wǔ xīng wéi dōng hàn

通 古 今 , 若 亲 目。

liáo yǔ jīn dì hào fēn

qín yǒu gōng xì wú yì

dài miè liáo sòng yóu cún

rén yí zǐ jīn mǎn yíng

tóu xuán liáng zhuī cì gǔ

人 遗 子 , 金 满 赢。

戒 之 哉 , 宜 勉 力。

扩展阅读:《三字经》经典故事二篇《三字经》经典故事篇1、【周处除三害】

人之初,性本善。性相近,习相远。苟不教,性乃迁。教之道,贵以专。

晋朝时,义兴有个青年叫周处,从小爹娘都去世了,因此无人管教,他虽然天生有豪侠气度,但常仗着一身蛮力在乡里打架闹事,无恶不作,村里人见了他就像碰到毒蛇猛兽般,一直躲得远远的。

这一天,他正在街上闲逛,看到一群人正在谈论着什么,他连忙走过去看热闹,大伙们都不做声的走开了。周处感觉非常奇怪,便抓住一个老人问道:“你们在怎么说?”老人非常害怕,只好如实地说:“大家这里出了三害,其一是南山的山里有一只吃人的老虎;其二是长桥下的河里有一条蛟龙;它们害去世了大多数人……”老人的话还没说完,周处便大声说道:“老虎、蛟龙有哪些可怕的,让我来消灭它们。”说完,就转身跑了……

话说周处跑到南山上,探寻那只吃人的老虎。这一天,他终于找到了那只老虎,当那只老虎向他扑来时,他就势一闪,骑到老虎的背上,挥起拳头,狠狠的击打老虎的头,把老虎打去世了。接着他又跑到长桥下,跳進河里去杀蛟龙。周处在水里与蛟龙打了三天三夜,最后终于杀去世了蛟龙。

村里的大家见周处还没回来,以为他被老虎或蛟龙吃掉了,开心地敲锣打鼓,庆祝了起来。没想到周处兴高彩烈地回来了,听到百姓们说除掉了三害,正开心地庆祝,才了解自己也是三害之一。

周处感到非常惭愧,非常内疚。因为自己平常妄作胡为,使得百姓们把自己也当成了一害。因此,他下定决心改过,重新做人。后来,他拜了陆云为师,努力念书,终于做了大官,为百姓做了不少善事。《三字经》经典故事篇2、【孟母三迁】

昔孟母,择邻处。子不学,断机杼。

孟子3岁时丧父,由妈妈抚养长大。孟家附近有一块坟墓,送葬的队伍常常从家门口经过。孟子就模仿送葬队伍哭啼的样子。孟母对儿子如此的玩耍非常生气,觉得不利于他念书,便把家迁到了城里。

到了城里,他家处于闹市中,杀猪声、叫卖声终日不断,孟子就和邻居家的小孩玩起了做交易的游戏。

孟母感觉这个地方也非常难集中心思念书,便第三搬迁到学宫对面居住。夏历每月初中一年级这一天,官员进入文庙,行礼跪拜,揖让进退,孟子见了,一一记住。孟母想:“这才是小孩居住的地方。”就在这里定居下来了。

一天,孟子因不需要功念书而逃学回家。孟母立刻拿起剪刀,把织布机上正在编织的布剪断了,并且对孟子说:“求学的道理,就和我织布的道理一样,要一丝一丝的织上去,才能织成一块有用的布。你念书也是一样,要努力用功,经过长期的积累,才能有收获。像你如此不需要功,如何可以收获大业呢?”

孟子听了很惭愧,从此发奋向学,终于成了一位饱学高德的圣贤。

孟母由于非常重视孩子的幼年教育,所以才会注意到我们的小孩由于不好的环境的影响,在行为上有了偏差。为了让幼年的孟子能将心思放在学业上,过去搬了三次家,留下“昔孟母,择邻处;子不学,断机杼”这个有益的幼儿教育故事。

róng sì suì néng ràng lí

国学经典《三字经》全文拼音版

头 悬 梁 , 锥 刺 股。

古 圣 贤 , 尚 勤 学。

经 既 明 , 方 读 子。

jiè zhī zāi yí miǎn lì

mèng zǐ zhě qī h3iān zhǐ

汤 伐 夏 , 国 号 商。

bǐ yǐng wù rén chēng qí

zhì yuán xīng jīn xù xiē

述 圣 言 , 礼 乐 备。

养 不 教 , 父 之 过。

nǎi jiǔ zú rén zhī lún

yòu ér xué zhuàng ér xíng

cháo yú sī xī yú sī

cài wén jī néng biàn qín

quǎn shǒu yè jī sī chén

传 二 世 , 楚 汉 争。

子 不 学 , 断 机 杼。

shù shèng yán lǐ yuè bèi

wéi xué zhě bì yǒu chū

rú náng yíng rú yìng xuě

为 人 子 , 方 少 时。

shǐ fā fèn dú shū jí

百 而 千 , 千 而 万。

曰 水 火 , 木 金 土。

cán tǔ sī fēng niàng mì

丝 与 竹, 乃 八 音。

经 子 通 , 读 诸 史。

fù zǐ ēn fū fù cóng

教 之 道 , 贵 以 专。

shī jì wáng chūn qiū zuò

táng liú yàn fāng qī suì

彼 虽 幼 , 身 已 仕。

尔 幼 学 , 勉 而 致。

zhōu wǔ wáng shǐ zhū zhòu

六 百 载 , 至 纣 亡。

ěr xiǎo shēng yí lì zhì

yǎng bú jiào fù zhī guò

xiāng jiǔ líng néng wēn xí

jiǎng dào dé shuō rén yì

sān gāng zhě jūn chén yì

撮 其 要 , 记 其 事。

小 学 终 , 至 四 书。

苏 老 泉 , 二 十 七。

苟 不 教 , 性 乃 迁。

chēng wǔ dài jiē yǒu yóu

此 六 畜 , 人 所 饲。

dòu yān shān yǒu yì fāng

qiān běi jīng yǒng lè sì

hào sān guó qì liǎng jìn

传 建 文 , 方 四 祀。

cǐ liù gǔ rén suǒ shí

曰 喜 怒 , 曰 哀 惧。

十 八 传 , 南 北 混。

zhī mǒu shù shí mǒu wén

yù bù zhuó bù chéng qì

zuò zhōng yōng zǐ sī bǐ

唐 刘 晏 , 方 七 岁。

èr shí chuán sān bǎi zǎi

人 不 学 , 不 知 义。

xiǎo xué zhōng zhì sì shū

ài wù yù qī qíng jù

迨 灭 辽 , 宋 犹 存。

孝 于 亲 , 所 当 执。

gǒu bù xué hé wéi rén

rén bù xué bù zhī yì

jìng sì fāng kè dà dìng

shí èr shì qīng zuò zhōng

zhōng bù h3iān yōng bú yì

bǐ jì lǎo yóu huǐ chí

高 曾 祖 , 父 而 身。

弟 于 长 , 宜 先 知。

如 囊 萤 , 如 映 雪。

Chěng gān gē shàng yóu shuì

尔 小 生 , 宜 立 志。

xiāng yī xùn chēng shèng shì

三 光 者 , 日 月 星。

yǒu sòng shì yì tong miè

逞 干 戈 , 尚 游 说。

迁 北 京 , 永 乐 嗣。

yòu bù xué lǎo hé wéi

举 神 童 , 作 正 字。

子 不 学 , 非 所 宜。

称 五 代 , 皆 有 由。

我 教 子 , 惟 一 经。

迨 崇 祯 , 煤 山 逝。

sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng

兄 则 友 , 弟 则 恭。

魏 蜀 吴 , 争 汉 鼎。

xià chuán zǐ jiā tiān xià

wǒ jiào zǐ wéi yì jīng

家 虽 贫 , 学 不 辍。

rén zhī chū xìng běn shàn

匏 土 革 , 木 石 金。

jūn zé jìng chén zé zhōng

诗 既 亡 , 春 秋 作。

炎 宋 兴 , 受 周 禅。

h3ī h3ú biān xiāo zhú jiǎn

zhì xiào h3ing wáng mǎng cuàn

rén bù xué bù rú wù

有 左 氏 , 有 谷 梁。

君 则 敬 , 臣 则 忠。

彼 既 老 , 犹 悔 迟。

自 羲 农 , 至 黄 帝。

高 祖 兴 , 汉 业 建。

zǐ bù xué fēi suǒ yí

shēn ér zǐ zǐ ér sūn

梁 唐 晋 , 及 汉 周。

香 九 龄 , 能 温 席。

gǔ shèng xián shàng qín xué

尔 男 子 , 当 自 警。

mì qī suì néng fù qí

dà xiǎo dài zhù lǐ jì

唐 高 祖 , 起 义 师。

身 虽 劳 , 犹 苦 卓。

周 武 王 , 始 诛 纣。

shàng zhì jūn xià zé mín

彼 不 教 , 自 勤 苦。

一 而 十 , 十 而 百。

zǐ bù xué duàn jī zhù

论 语 者 , 二 十 篇。

凡 训 蒙 , 须 讲 究。

孟 子 者 , 七 篇 止。

梁 灭 之 , 国 乃 改。

dài zhì suí yì tǔ yǔ

至 宣 统 , 乃 大 同。

除 隋 乱 , 创 国 基。

靖 四 方 , 克 大 定。

此 六 谷 , 人 所 食。

mǎ niú yáng jī quǎn shǐ

为 学 者 , 必 有 初。

qīn shī yǒu xí lǐ yí

知 某 数 , 识 某 文。

táng yǒu yú hào èr dì

夏 传 子 , 家 天 下。

窦 燕 山 , 有 义 方。

光 于 前 , 裕 于 后。

苟 不 学 , 曷 为 人。

xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn

song qí jì liáng chén chéng

bǐ jì shì xué qiě qín

玉 不 琢 , 不 成 器。

jiào zhī dào guì yǐ zhuān

yuē xǐ nù yuē āi jù

qīng tài zǔ yīng jǐng mìng

dào liáng shū mài shǔ jì

kǒu ér song xīn ér wéi

yuē chūn xià yuē qiū dōng

光 武 兴 , 为 东 汉。

至 孝 平 , 王 莽 篡。

明 太 祖 , 久 亲 师。

马 牛 羊 , 鸡 犬 豕。

zì xī nóng zhì huáng dì

cǐ wǔ cháng bù róng wěn

作 中 庸 , 子 思 笔。

披 蒲 编 , 削 竹 简。

寓 褒 贬 , 别 善 恶。

曰 国 风 , 曰 雅 颂。

清 太 祖 , 膺 景 命。

夏 有 禹 , 商 有 汤。

嬴 秦 氏 , 始 兼 并。

读 史 者 , 考 实 录。

yǒu wéi zhě yì ruò shì

xiè dào yùn néng yǒng yín

辽 与 金 , 帝 号 纷。

guāng yú qián yù yú hòu

人 不 学 , 不 如 物。

xiào yú qīn suǒ dāng zhí

不 再 传 , 失 统 绪。

dài chóng zhēn méi shān shì

教 五 子 , 名 俱 扬。

běi yuán wèi fēn dōng xi

始 发 奋 , 读 书 籍。

jīng jì míng fāng dú zǐ

sī yǔ zhú nǎi bā yīn

zhào zhōng ling dú lǔ lún

五 霸 强 , 七 雄 出。

群 弟 子 , 记 善 言。

yǔ wén zhōu yǔ gāo qí

yíng qín shì shǐ jiān bìng

宋 齐 继 , 梁 陈 承。

上 致 君 , 下 泽 民。

尔 小 生 , 宜 早 思。

h3áo tǔ gé mù shí jīn

yíng bā suì néng yǒng shī

四 百 载 , 迁 夏 社。

táng gāo zǔ qǐ yì shī

kǎo shì xì zhī zhōng shǐ

爱 恶 欲 , 七 情 具。

liáng miè zhī guó nǎi gǎi

宇 文 周 , 与 高 齐。

为 南 朝 , 都 金 陵。

五 子 者 有 荀 扬。

shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó

yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ

gǒu bú jiào xìng nǎi qiān

zhǎng yòu xù yǒu yǔ h3éng

bā bǎi zǎi zuì cháng jiǔ

chuán èr shì chǔ hàn zhēng

wén zhōng zǐ jí lǎo zhuāng

wèi rén zǐ fāng shào shí

十 二 世 , 清 祚 终。

对 大 廷 , 魁 多 士。

cǐ sì shí yùn bù qióng

曰 春 夏 , 曰 秋 冬。

幼 而 学 , 壮 而 行。

昔 孟 母 , 择 邻 处。

若 梁 灏 , 八 十 二。

tōng gǔ jīn ruò qīn mù

ěr yòu xué miǎn ér zhì

考 世 系 , 知 终 始。

xī mèng mǔ zé lín chǔ

三 传 者 , 有 公 羊。

昔 仲 尼 , 师 项 橐。

sì bǎi zǎi qiān xià shè

bǐ nǚ zǐ qiě cōng mǐn

wǔ zǐ zhě yǒu xún yáng

tì yú zhǎng yí xiān zhī

yī ér shí shí ér bǎi

tāng fá xià guó hào shāng

赵 中 令 , 读 鲁 论。

谢 道 韫 , 能 咏 吟。

长 幼 序 , 友 与 朋。

亲 师 友 , 习 礼 仪。

wéi nán cháo dū jīn líng

bìng zhōng guó jiān róng dí

bú zài chuan shī tǒng xù

wǔ bà qiáng qī xióng chū

犬 守 夜 , 鸡 司 晨。

蚕 吐 丝 , 蜂 酿 蜜。

ěr xiǎo shēng yí zǎo sī

yuē nán běi yuē xī dōng

cǐ shí yì rén suǒ tóng

jiā suī h3ín xué bú chuò

并 中 国 , 兼 戎 狄。

有 宋 世 , 一 同 灭。

身 而 子 , 子 而 孙。

有 为 者 , 亦 若 是。

号 四 诗 , 当 讽 咏。

dú shǐ zhě kǎo shí lù

彼 无 书 , 且 知 勉。

cǐ wǔ xíng běn hū shù

xiōng zé yǒu dì zé gōng

hào sì shī dāng fěng yǒng

yù bāo biǎn bié shàn è

号 三 国 , 迄 两 晋。

cuō qí yào jì qí shì

相 揖 逊 , 称 盛 世。

四 百 年 , 终 于 献。

zì zǐ sūn zhì xuán zēng

liù bǎi zǎi zhì zhòu wáng

此 五 行 , 本 乎 数。

如 负 薪 , 如 挂 角。

wèi shǔ wú zhēng hàn dǐng

jiào wǔ zǐ míng jù yáng

勤 有 功 , 戏 无 益。

bǐ jì chéng zhòng chēng yì

shēn suī láo yóu kǔ zhuó

广告位